Mlýnská 2827
580 01 Havlíčkův Brod - Perknov
Otevírací hodiny:
Po - Pá: 6:00-14:30 hod

PRODEJ LAN, ŘETĚZŮ A VÁZACÍ TECHNIKY – UŽ OD ROKU 1995

vše skladem ● rychlá expedice ● přátelské ceny ● prověření dodavatelé

Máme skladem kompletní sortiment pro jištění osob ve výškách proti pádu. Celotělové postroje, statická lana, tlumiče pádu, karabiny, spojky a mnoho dalšího sortimentu.

Drobečková navigace

LANA Beránek > Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy LANA Beránek s.r.o.

platné pro všechny obchodní případy od 01.01.2013

 

Čestné prohlášení kupujícího

Kupující prohlašuje, že existuje dle platného českého práva, je řádně zapsán v obchodním rejstříku nebo podniká na základě platného živnostenského oprávnění, nepodal návrh na výmaz z obchodního rejstříku, nebylo rozhodnuto o jeho likvidaci , nepodal návrh na insolvenci a ani mu není známo, že by třetí osoba tento návrh podala. Dále kupující prohlašuje, že mu není známa žádná skutečnost, která by měla či mohla mít podstatný nebo nepříznivý vliv na plnění jeho platebních závazků z kupních smluv uzavřených s prodávajícím nebo by významně plnění těchto jeho závazků ohrozila či mohla ohrozit.

 

1. Rozsah platnosti

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují prodej výrobků mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek nebo jejich dodatky navržené ze strany kupujícího jsou platné pouze , jsou-li odsouhlaseny písemnou formou oběma smluvními stranami. Ujednání v jednotlivých kupních smlouvách , pokud jsou odlišná od podmínek obsažených ve VOP, mají před těmito přednost.

1.3. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit či zrušit tyto VOP. Takto změněné VOP jsou pro kupujícího účinné ode dne, kdy mu tato změna byla písemně oznámena a takto změněnými podmínkami se řídí smlouvy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.

1.4. Právní vztahy neupravené touto kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku v platném znění.

1.5. Nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou VOP platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

2. Vznik kupní smlouvy

2.1. Kupující je povinen svou objednávku předložit v písemné formě, nebo e-mailem, která umožňuje vznik právního úkonu a označení osoby, která úkon učinila, nebo dodatečně, pokud tak neučinila u kupní smlouvy.

2.2. Kupující je povinen předložit výpis z obchodního rejstříku v aktuálním znění a osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty a to přímo k písemné objednávce. Pokud tak neučinil, přiloží tyto doklady dodatečně nebo ke kupní smlouvě.

2.3. Kupující je povinen v objednávce uvést své identifikační údaje (obchodní jméno podle výpisu z OR, sídlo, popř. místo podnikání, jméno osoby oprávněné uzavřít kupní smlouvu, IČ, DIČ bankovní spojení), přesný popis požadovaného zboží určeného jednotlivě nebo co do množství a druhů a současně uvést požadovanou dodací lhůtu a dopravní dispozice.

2.4. Prodávající potvrdí objednávku kupujícího písemně, nebo e-mailem návrhem kupní smlouvy. V případě zamítavého nebo jiného stanoviska sdělí prodávající tuto skutečnost rovněž písemnou formou nebo e-mailem.

 

3. Forma a náležitosti smlouvy

3.1. Kupní smlouva má vždy písemnou formu, nebo e-mail , jinak je neplatná.

3.2. Kupní smlouva musí vždy obsahovat předmět dodávky (množství, jakost, rozměr a rozměrovou normu), cenu a platební podmínky, dodací lhůtu a způsob dodání zboží, podpis za každou smluvní stranu - vlastnoruční podpis oprávněnou osobou (elektronický podpis na e-mailu ) a předepsané jméno osoby, která smlouvu podepisuje.

 

4. Dodací podmínky

4.1. Zboží je odesíláno ke kupujícímu kusovou přepravou – sběrnou službou.

4.2. V případě vlastního odvozu se zhotovená zakázka bude avizovat. Osoba, které má být zboží předáno , je povinna se prokázat, že tak činí jménem kupujícího a je oprávněna k převzetí zboží. Pokud kupující neuskuteční odvoz do 14 dnů, bude mu zboží fakturováno na sklad. Po dalších 10-ti dnech bude prodávající účtovat kupujícímu skladné ve výši 0,2%z hodnoty zboží za každý den.

4.3. Prodávající je povinen dodat veškeré doklady a písemnosti potřebné k zásilce zboží.

4.4. Balení — okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k obalům, tedy k prostředkům, které jsou určeny k ochraně, manipulaci a přepravě zboží ve smyslu ust. ~ 2 zákona 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním o převedení vlastnického práva k obalům dochází současně k přenesení povinnosti stanovené ust. § 12 cit. Zákona o obalech z prodávajícího na kupujícího, tj. zajistit řádné využití odpadu z obalů v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 uvedeného zákona. Vratné obaly budou kupujícímu účtovány spolu s dodávkou. Kupující je oprávněn na své náklady vrátit nepoškozené vratné obaly do 60-ti dnů od dodání a účtovat jejich prodejní cenu.

 

5. Cena

5.1. Kupní cena platí pro uvedenou měrnou jednotku. Je stanovena dle INCOTERMS 2000.

V kupní smlouvě je uvedena cena bez DPH a dále je zde uvedena sazba a výše DPH.

 

6. Platební podmínky

6.1. Prodávající je oprávněn účtovat kupní cenu dnem, kdy došlo k předání zboží kupujícímu nebo dopravci  k přepravě, a to v místě provozu prodávajícího.

6.2. Prodávající si vyhrazuje právo vystavit před fakturu, zálohovou fakturu nebo požadovat platbu v hotovosti.

6.3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího ve lhůtě uvedené na dokladu.

6.4. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0, 03% denně z celkové neuhrazené kupní ceny. Při překročení termínu splatnosti faktury o 60 dnů bude přikročeno k rozhodčímu řízení dle platné rozhodčí doložky uvedené v čl. 7 těchto VOP.

 

7. Rozhodčí doložka

Všechny vzniklé spory z předmětné kupní smlouvy (vystavené a podepsané faktury a převzetím zboží) budou rozhodnuty s konečnou platností v rozhodčím řízení podle Zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, a to rozhodčím řízení konaném jedním rozhodcem zvoleným žalobcem. Žalobce si jako rozhodce zvolil pana JUDr. Jaroslava Vaňka, advokáta se sídlem v Havlíčkově Brodě, Beckovského 2045. Kupující, jako případná žalovaná strana prohlašuje, že s tímto rozhodcem bez výhrad souhlasí. Rozhodčí nález vydaný tímto rozhodcem má stejné účinky jako pravomocný rozsudek a po nabytí právní moci je vykonatelný.

 

8. Nabytí vlastnického práva

Vlastnictví ke zboží, jehož prodej je předmětem této kupní smlouvy, přechází na kupujícího okamžikem zaplacení poslední splátky kupní ceny podle kupní smlouvy, týkající se kupní ceny a její úhrady kupujícím.

 

9. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

9.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží, zejména množství (dle průvodních dokladů).

9.2. U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně poté, kdy provedl prohlídku zboží nebo kdy tuto prohlídku měl provést, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne splnění dodávky prodávajícím. Za zjevnou vadu se vždy považuje vada množstevní. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.

9.3. Reklamace musí být podána vždy písemnou formou a musí být doložena doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace.

 

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. V případě podstatného porušení smluvních povinností jednou stranou je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně, která porušila své povinnosti , bez zbytečného odkladu po té, co se dověděla o důvodu pro odstoupení od smlouvy.

10.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu zrušit bez uvedeni důvodu zaplacením odstupného ve výši 50% ceny sjednané kupní ceny. Není-li cena sjednaná, uhradí 50% ceny stejného nebo srovnatelného zboží, za jakou bylo prodáváno takové zboží v době vzniku kupní smlouvy. Smlouva se ruší okamžikem písemného oznámení o zrušení smlouvy druhé straně a zaplacením odstupného. Obě smluvní strany s touto výší odstupného souhlasí a v případě odstoupení od smlouvy se zavazují sjednané odstupné druhé smluvní straně uhradit.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Kupující, jakož i jeho právní zástupce, je povinen neprodleně prodávajícímu písemně oznámit jakékoliv okolnosti, které by měly vliv na plnění závazků z uzavřené smlouvy.

11.2. Uzavřením kupní smlouvy pozbývají veškerá předchozí jednání a korespondence právní důležitosti, pokud se vztahují k obsahu kupní smlouvy.

11.3. Veškeré změny kupních smluv je možno provádět pouze písemnými doklady odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

11.4. Tyto VOP nabývají platnosti dnem 1. 1. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lana, ocelová lana, textilní lana, řetězy, vysokopevnostní řetězy, textilní ploché pásy s oky, kruhové nekonečné smyčky, textilní upínací pásy, vázací prostředky, vázací prostředky z ocelových lan , vázaví prostředky z řetězů, sněhové řetězy, upínací a kotevní technika, svěrky, příslušenství.

Menu

Katalog

Vyhledat v textu